Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

OBWIESZCZENIA, ZAWIADOMIENIA Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Obwieszczenia w sprawie decyzji o warunkach zabudowy Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Polowania zbiorowe Uproszczony Plan Urządzania Lasu Ogłoszenie Burmistrza Polanowa o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, albo bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie w związku z nowymi ogniskami grypy ptaków (HPAI) Rozporządzenie nr 12/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 15/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Rozporządzenie nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) na obszarze powiatu koszalińskiego Rozporządzenie Nr 18/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Rozporządzenie nr 2/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej zwierząt akwakultury - wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS) na obszarze powiatu koszalińskiego Rozporządzenie nr 22/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu koszalińskiego oraz powiatu szczecineckiego
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Burmistrz Polanowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji

i pozyskanie przez Gminę Polanów środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie Gminy Polanów w Ramach Programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony program, umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania do realizacji zadań związanych z ochroną zabytków.

W ramach tego programu Gmina Polanów ma możliwość złożenia wniosków o środki na współfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków na prace określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmujące m.in.: wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, sporządzenie dokumentacji konserwatorskich lub zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych.

W związku z powyższym oraz na podstawie Zarządzenia nr 4/2023 z dnia19 stycznia  2023r. Burmistrza Polanowa   w sprawie Regulaminu naboru wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie przez Gminę Polanów  środków zewnętrznych na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na terenie gminy Polanów w ramach programu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, ogłoszony zostanie nabór wniosków o udzielenie dotacji i pozyskanie środków zewnętrznych, spośród których zostaną wyłonione przedsięwzięcia zgłoszone do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W przypadku uzyskania środków na złożone przez Gminę Polanów wnioski, możliwe będzie udzielenie dotacji na zadania przy zabytku położonym na obszarze gminy Polanów, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa Zachodniopomorskiego lub ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji. Gmina Polanów będzie mogła udzielić dotacji jedynie w przypadku uzyskania środków, o które będzie się ubiegać w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków dla danego wniosku. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji,
po zakwalifikowaniu się w Programie podejmie Rada Miejska w Polanowie w drodze uchwały.

Przed złożeniem wniosku należy obowiązkowo zapoznać się z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

I. Uprawnieni wnioskodawcy:

  1. W naborze może uczestniczyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego;
  2. Wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, będącemu przedsiębiorcą może być przyznana dotacja stanowiąca pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 2013 r.).

II. Dotacja może być przyznana na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym na obszarze gminy Polanów, który jest wpisany do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego lub jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Polanów.

III. Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji.

IV. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach umowy pisemnej zawartej pomiędzy podmiotem otrzymującym dotację, a Gminą Polanów, reprezentowanym przez Burmistrza Polanowa, uwzględniającej zasady Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

V. Wymagania formalne:

Podstawą udziału w naborze jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik Regulaminu. 

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w jednym oryginalnym egzemplarzu, składającym się z obowiązującego formularza i kompletu załączników (W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, należy także załączyć dokumenty związane z pomocą de minimis określone w § 8 ww. Zarządzenia). Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron.

VI. Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku” należy składać w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia naboru. WAŻNE!! Aby zakwalifikować wniosek do dotacji musi on wpłynąć nie później niż do 25.01.2023 r.! (termin wynika z konieczności złożenia przez Gminę Polanów wniosku do BGK w terminie do 31.01.2023 r.)  WAŻNE! Dotacja będzie przyznawana tylko w stosunku do zabytków, na które uzyskane zostanie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Kompletne wnioski złożyć należy:  w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów  – Sekretariat (pokój 5). 

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

  1. Kopie decyzji o wpisie zabytku rejestru zabytków
  2. Dokument z którego wynika posiadanie tytułu prawnego (księga wieczysta – elektroniczna, akt własności) 
  3. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku
  4. Zalecenia konserwatorskie 
  5. Kosztorys robót budowlanych 

Uwaga! Załączniki muszą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. Pod uwagę brane będą tylko gotowe do realizacji inwestycje. 

VII. Szczegółowe informacje dostępne są w załącznikach.  

Informacji ze strony Urzędu Miejskiego w Polanowie udziela Referat pozyskiwania funduszy i rozwoju, tel. 94 348 07 60.

Załączniki
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-01-19
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-01-19 13:08:14
data końcowa publikacji: 2023-02-18
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2023-01-19 13:23:38
Krzysztof Szypulski - 2023-01-19 13:10:44
ilość odsłon/pobrań: 136381