Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiera dane i informacje określone w art. 52 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:

 • Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia);
 • Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
 • Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ  na środowisko;
 • Wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej);
 • Określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego.

Załączniki:

 • Dwie czyste kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać + 1 kopia mapy z naniesionym planowanym sposobem zagospodarowania terenu  jako załącznik graficzny do wniosku (kopie mapy można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie, mającym swą siedzibie    w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 (niski parter gmachu byłego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie – pokój Nr 4).
 • Ewentualne pełnomocnictwa udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną.

 

II. OPŁATY:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 107,00 zł.

Uwaga:
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (budowa budynku mieszkalnego)

Opłatę skarbową można uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie
nr konta: 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037

 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Polanowie,
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów,
Sekretariat – pokój nr 5,

tel. 94 31 88 329
fax: 94 31 88 387, email: um@polanow.eu

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Osoby do kontaktu:
Joanna Lipska – pokój nr 10, tel. 94 34 81 058, email: j.lipska@polanow.eu

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. ze zm.) sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny zostać załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu m.in. czasu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień od właściwych w sprawie organów, których działanie leży poza wpływem organu wydającego decyzję.

 

VI. OPIS PROCEDURY:

 1. Wnioskodawca składa w sekretariacie urzędu wniosek do Burmistrza Polanowa o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami i dołączonym dowodem wpłaty opłaty skarbowej.
 2. Analiza wniosku pod kątem właściwości rzeczowej i miejscowej organu.
 3. Analiza pod kątem kompletności wniosku stosownie do wymagań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Ustalenie stron postępowania administracyjnego na podstawie ewidencji gruntów, ludności, danych przedłożonych przez wnioskodawcę, danych płatników podatku od nieruchomości (w zależności od potrzeby).
 5. Wszczęcie przez urząd postępowania administracyjnego - zawiadomienie zainteresowanych stron (głównie właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem oraz właścicieli działek sąsiednich).
 6. Przygotowanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Polanowie, na stronie Internetowej)
 7. Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, planu miejscowego, studium lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 8. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
 9. Sporządzenie projektu decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez osobę będącą członkiem izby architektów lub urbanistów.
 10. Uzgodnienie projektu decyzji w zależności od specyfiki wniosku inwestora zgodnie z art. 53 ust. 4.
 11. Przygotowanie obwieszczenia o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Polanowie, na stronie Internetowej).
 12. Przyjęcie ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących inwestycji - od stron postępowania (zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego).
 13. Wydanie decyzji i przekazanie decyzji zainteresowanym stronom oraz wywieszenie obwieszczenia o wydaniu decyzji
 14. Przyjęcie ewentualnych odwołań, a następnie przekazanie odwołań do rozpatrzenia organowi II instancji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie), w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
 15. Uprawomocnienie się decyzji.

 

VII. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t. ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t. ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 j.t. ze zm.).

Załączniki

rozmiar pliku:

dokument DOC 184.00 KB

Metadane

wytworzył(a):

data wytworzenia:

2016-07-06

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2016-07-06 11:38:13

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2020-07-27 12:00:06
Krzysztof Szypulski - 2018-11-15 08:13:49
Krzysztof Szypulski - 2016-07-06 11:50:01
Krzysztof Szypulski - 2016-07-06 11:42:04
Krzysztof Szypulski - 2016-07-06 11:40:58

ilość odsłon:

2424

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony