Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

 • Link do ePUAP
 • Link do CEIDG
 • Link do Dziennika Ustaw
 • Link do Monitora Polskiego
 • Link do Gminnego portalu Mapowego
 • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS

Decyzja o warunkach zabudowy

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który winien zawierać dane i informacje określone w art. 52 i 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.: 

 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów; [należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten może być spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia];
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji, oraz dane charakteryzujące jej wpływ  na środowisko;
 • wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (w przypadku, kiedy działka inwestycyjna nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej); 
 • określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego;
 • kserokopia dokumentów poświadczających wielkość prowadzonego gospodarstwa rolnego (dotyczy wnioskowanych obiektów w zabudowie zagrodowej).

2.    Załączniki: 

 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, w przypadku gdy inwestor nie składa wniosku samodzielnie, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
 2. Dwie czyste  kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać. Kopie mapy można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie, mającym swą siedzibie w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, przy ul. Racławickiej 13 (niski parter gmachu byłego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie – pokój Nr 4).
 3. Załącznik graficzny do wniosku, który powinien zawierać planowane położenie inwestycji, wjazd na jej teren, oznaczenie granic terenu objętego wnioskiem oraz planowane zagospodarowanie terenu.
 4. Oświadczenia dostawców mediów, dotyczące potwierdzenia możliwości dostawy mediów:
 • woda, ścieki, (Zakład Usług Komunalnych, ul. Stawna 2, 76-010 Polanów).
 • energia (ul. Morska 10, 75-950 Koszalin).

II. OPŁATY: 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. 
Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 598,00 zł. 
Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy  oraz wydane na rzecz podmiotów wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej. 
Opłatę skarbową można uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanowie - Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie nr r-ku 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 
Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów,
Sekretariat – pokój nr 5 (blok A), tel. (94) 3188351 lub (94)3188329
fax: (94)3188387, email: um@polanow.eu

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. nr 256). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 
Osoby do kontaktu:

 1. Małgorzata Dworakowska – pokój nr 10 (blok B),  tel. (094)3480641, kom. 519 195 845 email: m.dworakowska@polanow.eu
 2. Joanna Lipska – pokój nr 10 (blok B), tel. (094)3481058, kom. 519 195 845 email: j.lipska@polanow.eu

VI. OPIS PROCEDURY:

 1. Wnioskodawca składa w sekretariacie urzędu wniosek do Burmistrza  Polanowa o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami i dołączonym dowodem wpłaty opłaty skarbowej.
 2. Analiza wniosku pod kątem właściwości rzeczowej i miejscowej organu.
 3. Analiza pod kątem kompletności wniosku stosownie do wymagań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Ustalenie stron postępowania administracyjnego na podstawie ewidencji gruntów, ludności, danych przedłożonych przez wnioskodawcę, danych płatników podatku od nieruchomości (w zależności od potrzeby).
 5. Wszczęcie przez urząd postępowania administracyjnego - zawiadomienie zainteresowanych stron (w zasadzie właścicieli nieruchomości objętych wnioskiem i sąsiednich).
 6. Analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, planu miejscowego, studium lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
 7. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
 8. Sporządzenie projektu decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez osobę będącą członkiem izby architektów lub urbanistów.
 9. Uzgodnienia projektu decyzji w zależności od specyfiki wniosku inwestorskiego. Decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, wydaje się min. po uzgodnieniu z:
  • wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
  • organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;
  • regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
  • ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w odniesieniu do:
   • przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej albo Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
   • obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, a w zakresie ustalonym w art. 877 pkt 1 tej ustawy z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;
  • Uzgodnień, o których mowa wyżej dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
  • Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.
 10. Przyjęcie ewentualnych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących inwestycji - od stron postępowania.
 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.
 12. Wydanie decyzji i przekazanie decyzji zainteresowanym stronom.
 13. Przyjęcie ewentualnych odwołań, a następnie przekazanie odwołań do rozpatrzenia organowi II instancji.
 14. Przystawienie pieczęci o ostateczności decyzji.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY
Na decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy, przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję(odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie),w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

VIII. PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293). 
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256)
3)  Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1546).

Załączniki

rozmiar pliku:

dokument DOC 177.00 KB

rozmiar pliku:

dokument DOC 158.00 KB

Metadane

wytworzył(a):

Małgorzata Dworakowska

data wytworzenia:

2016-07-05

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2016-07-06 10:44:54

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2020-09-24 15:21:52
Krzysztof Szypulski - 2016-07-06 11:48:46
Krzysztof Szypulski - 2016-07-06 11:41:50
Krzysztof Szypulski - 2016-07-06 11:41:23
Krzysztof Szypulski - 2016-07-06 10:46:17

ilość odsłon:

3701

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony