Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego,
  • w terminie od 1 do 31 sierpnia należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

  • 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  • 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego określony zostanie w decyzji i przekazany przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wypełnione, KOMPLETNE WNIOSKI wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami można przesłać pocztą lub systemem ePUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany) lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie, przy ul. Wolności 4, w wyznaczonym terminie.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Prosimy pamiętać o wpisaniu we wniosku aktualnego numeru telefonu kontaktowego.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Małgorzata Szkołuda
data wytworzenia: 2015-05-04
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-05-04 15:19:07
data końcowa publikacji: 2023-12-31
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2024-01-29 11:00:47
Krzysztof Szypulski - 2023-01-16 14:28:01
Krzysztof Szypulski - 2022-09-07 10:52:58
Krzysztof Szypulski - 2019-08-07 14:17:29
Krzysztof Szypulski - 2019-01-17 14:36:30
Krzysztof Szypulski - 2019-01-17 14:35:28
Krzysztof Szypulski - 2018-01-23 15:23:04
Krzysztof Szypulski - 2017-01-11 15:13:14
Krzysztof Szypulski - 2016-01-05 11:18:44
ilość odsłon/pobrań: 270399
data wydruku: 2024-04-19 18:40:03
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie