Rezygnacja / Wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

 1. Zezwolenie wygasa w przypadku:
  1. likwidacji punktu sprzedaży,
  2. upływu terminu ważności zezwolenia,
  3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  5. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za poprzedni rok do 31 stycznia,
  6. niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminach:
   • I rata — do 31 stycznia,
   • II rata — do 31 maja,
   • III rata — do 30 września.
 2. W przypadku wygaśnięcia zezwolenia z powodu:
  1. likwidacji punktu sprzedaży,
  2. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, należy złożyć Wniosek o wygaszenie zezwolenia / rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. W przypadku innych powodów niż wymienione w punkcie 1 i 2.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo — w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób dostarczania dokumentów

Formularz wniosku dostępny jest do wydrukowania w formacie w dolnej części karty usługi lub w na miejscu w pok. nr 1 (Urząd Stanu Cywilnego – parter budynku A).
Podanie nr telefonu we wniosku jest dobrowolne, lecz ułatwia kontakt z wnioskodawcą.

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

   poniedziałek, wtorek, środa – godz. 7:30 – 15:30
   czwartek – godz. 7:30 – 16:30
   piątek – godz. 7:30 – 15:00
   w pok. nr 1 – Urząd Stanu Cywilnego (parter budynku A).

 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłat w przypadku rodzaju rezygnacji / wygaszenia pkt. 1 i 2 a w przypadku pkt. 3 opłata skarbowa wynosi 10 zł od wydania decyzji.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub przekazem pocztowym. Opłatę skarbową można uiścić: przelewem internetowym, na poczcie lub w banku na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie nr: 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037. Opłaty na konto można dokonać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Polanowie, przy ul. Dworcowej 3.
 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Sprawa załatwiana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

  Osoba do kontaktu:
  Gabriela Mikołajczak – Inspektor ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie, pok. nr 1 (parter bloku A).
  tel.  94 3480355, fax 94 3188387
  e-mail: g.mikolajczak@polanow.eu


Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  • Pisemnie pocztą tradycyjną.
  • Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  • Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Informacje dodatkowe

Stosownie do art. 11 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4 1 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  • 525 PLN na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
  • 525 PLN sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
  • 2.100 PLN sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
 4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
  • 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
  • 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
 7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 10. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 18 1 oraz 18 4, nie podlegają opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021, poz. 1119 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021, poz. 1923 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 735 ze zmianami)
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Gabriela Mikołajczak
data wytworzenia: 2022-05-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-05-18 14:57:54
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2022-05-19 12:17:13
Krzysztof Szypulski - 2022-05-18 15:12:42
ilość odsłon/pobrań: 265388
data wydruku: 2024-05-20 09:03:37
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie