Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do:

  • art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741)
  • art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735.)

zawiadamiam

że w dniu 7 czerwca 2022 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie gazociągu średniego ciśnienia, na terenie dz. nr: 1, obr. 0006, dz. nr: 185, 184, 164, 74, 130, 144, obr. 0004, m. Polanów” prowadzone na wniosek: Novatek Green Energy sp. z  o. o.,  ul. Lubomirskiego 20, 31-509 Kraków, reprezentowanej przez Pana Leszka Kaszak.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a także, że na podstawie art. 73 § 1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z aktami sprawy ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, pokój Nr 10 (blok B).

 

Znak sprawy: GM.IV.6733.1.2022

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-06-13
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-06-13 14:29:17
data końcowa publikacji: 2022-06-28
ilość odsłon/pobrań: 149
data wydruku: 2022-08-12 10:45:36
adres URL wydruku:
© 2022 Urząd Miejski w Polanowie