Zmiana imienia lub nazwiska

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka:

 • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego);
 • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym);
 • w razie braku zgody drugiego rodzica - prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej
 • w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę;
 • zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym);
 • dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka

Kto może wystąpić z wnioskiem

 • obywatel polski
 • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
 • cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy - wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Stanu Cywilnego,  76-010 Polanów, ul. Wolności 4 w godzinach przyjęć klientów:

poniedziałek, wtorek, środa – godz. 7:30 – 15:30
czwartek – godz. 7:30 – 16:00
piątek  – godz. 7:30 – 15:00


III. OSOBA DO KONTAKU

Mariola Domańska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie, pok. nr 2 (parter bloku A).

tel.  94 3481054, fax 94 3188387

e-mail: m.domanska@polanow.eu


IV. OPŁATY:

 • opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska - 37 zł

Opłatę można uiścić :

 • przelewem  na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie  nr 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037
 • opłaty na konto można dokonać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Polanowie przy ul. Dworcowej 

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.

Decyzję wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub jego Zastępca.
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


VI. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2021, poz. 1988 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 poz. 1923r. ze zm.).

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Gabriela Mikołajczak
data wytworzenia: 2022-09-14
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-09-14 13:54:11
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2022-09-14 14:10:07
ilość odsłon/pobrań: 265027
data wydruku: 2024-06-16 12:09:00
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie