Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie zakończenia postępowania dowodowego

GNR.I.6220.4.2022.14

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). oraz art. 49 § 1 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) 

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: 

"Budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją zewnętrzną wodociągową i instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej, na terenie nieruchomości usytuowanej w obrębie 2, miasto Polanów na działce nr 11/66"

prowadzonego na wniosek z dnia 14 lutego 2022 r. Gminy Polanów, ul. Wolności 4, 76-01 Polanów.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-11-16
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-11-22 15:26:34
data końcowa publikacji: 2022-12-06
ilość odsłon/pobrań: 264847
data wydruku: 2024-03-03 01:07:26
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie