Zarządzenie nr 2/23 Burmistrza Polanowa z dnia 12 styczeń 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2023

Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 11  15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 ze zm.) i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1834 ze zm.), Uchwały XXX/209/20 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok", zarządzam:

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta i gminy Polanów na rok 2023. Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-01-12
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-01-13 10:38:04
data końcowa publikacji: 2023-02-07
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2023-01-27 09:10:59
ilość odsłon/pobrań: 264939
data wydruku: 2024-02-24 01:25:31
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie