Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do:

  • art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
  • art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam

że w dniu 10 stycznia 2023 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie sieci kablowej 0,4kV wraz z rozdzielnicą i szafką kablową, na terenie dz. nr: 631, 82/9 i 13/18, obr. Kościernica, gm. Polanów” prowadzone na wniosek: Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, reprezentowana przez Pana Andrzeja Łukaszewicza.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a także, że na podstawie art. 73 § 1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z aktami sprawy ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, pokój Nr 10 (blok B).

Znak sprawy: GM.IV.6733.11.2022

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-01-10
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-01-13 11:48:34
data końcowa publikacji: 2023-01-28
ilość odsłon/pobrań: 2822
data wydruku: 2023-03-27 09:57:35
adres URL wydruku:
© 2023 Urząd Miejski w Polanowie