Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do:

  • art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
  • art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam

że w dniu 10 stycznia 2023 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie dz. nr: 65/1, 65/2, 18/6, 1, 2, 3/3, obr. Rosocha, dz. nr: 19, 21, 12, 13, 1/11, 1/10, 1/9, 1/7, 1/3, 3/1, 391/1, 15, 14/2, 18/2, 18/4, 18/5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/10, 5/11, 5/13, 5/14, 5/15, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 1/5, obr. Dadzewo, gm. Polanów” prowadzone na wniosek: Gminy Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, reprezentowanej przez Pana Dariusza Budzisz.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a także, że na podstawie art. 73 § 1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z aktami sprawy ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, pokój Nr 10 (blok B).

Znak sprawy: GM.IV.6733.9.2022

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-01-10
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-01-13 11:53:10
data końcowa publikacji: 2023-01-28
ilość odsłon/pobrań: 2831
data wydruku: 2023-03-27 09:56:58
adres URL wydruku:
© 2023 Urząd Miejski w Polanowie