Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do:

  • art. 53 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie kablowej podziemnej linii elektroenergetycznej WN (wysokiego napięcia) na działkach nr: 3/5, 14, 15, 20, 9/41, 17 obr. Rosocha, gm. Polanów, 433/3, 2, 3, 437/1, 442, 450, 473, 214, 496 obr. Wietrzno, gm. Polanów, 64/1537/1, 537, 536, 538, 554/1, 554, 553, 552, 325 obr. Chocimino, gm. Polanów, 13/3, 12/1, 99/1, 139/1, 269/1, 657, 338/1, 333, 334, 335, 341, 346 obr. Żydowo, gm. Polanów wraz ze stacją transformatorową GPO SN/WN ( Główny Punkt Odbioru) z niezbędną infrastruktura towarzyszącą oraz budowa linii światłowodowej. Inwestycja w celu przyłączenia planowanej farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej”

Postępowanie prowadzone na wniosek: Solarpark Polanów Sp. z o.o., ul. Plac przymierza 6/11, 03-944 Warszawa,

W toku postępowania zostanie przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, w wyniku, której przygotowany zostanie projekt stosownej decyzji. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wydawana po uzgodnieniu projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją ww. sprawy zapoznać się można od godz. 8:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058.

znak sprawy: GM.IV.6733.1.2023

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-01-13
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-01-16 14:22:45
data końcowa publikacji: 2023-01-31
ilość odsłon/pobrań: 2842
data wydruku: 2023-03-27 08:25:20
adres URL wydruku:
© 2023 Urząd Miejski w Polanowie