Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

GM.IV.6730.39.2023

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 775), zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „budowy budynku gospodarczego, na działce nr 20/16, obr. 0007, m. Polanów”. Postępowanie prowadzone na wniosek: Pana Jarosława Kasprzak, Polanów.

Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z w/w. wnioskiem w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją ww. sprawy zapoznać się można od godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz udostępnione będzie z dniem 8 września 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod adresem:  https://bip.polanow.pl/obwieszczenia-w-sprawie-decyzji-o-warunkach-zabudowy/k/17/447/.

Zgodnie z art. 49 K.p.a.  zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-09-08
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-09-11 07:54:26
data końcowa publikacji: 2023-09-26
ilość odsłon/pobrań: 1082
data wydruku: 2023-12-01 07:10:31
adres URL wydruku:
© 2023 Urząd Miejski w Polanowie