Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie:

  • art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam

że zakończono postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji  polegającej na: „Budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 107/37, obręb ewidencyjny Krąg, gm. Polanów”, postępowanie prowadzone na wniosek: Pana Grzegorza Lompert, zam. ul. Pocztowa 4, 76-100 Sławno.

W trakcie postępowania wpłynęły następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji:

  1. Postanowienie Starosty Koszalińskiego znak: OŚ.6123.643.2023.MP z dnia 24.08.2023 r. 

Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z w/w. wnioskiem w terminie 14 dni od daty umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją ww. sprawy zapoznać się można od godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058.

Znak sprawy: GM.II.6730.39.2023

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Andrzej Kulesza
data wytworzenia: 2023-09-12
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-09-12 08:56:31
data końcowa publikacji: 2023-09-26
ilość odsłon/pobrań: 128723
data wydruku: 2024-07-16 01:19:43
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie