Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do:

  • art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
  • art. 49§ 1 i 2 oraz §49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam

że w dniu 9 listopada 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „wymianie stanowisk słupowych w istniejącej napowietrznej linii WN – 110kV, w tym zmiana lokalizacji stanowisk słupowych, wymiana przewodów i urządzeń elektroenergetycznych w istniejącej linii napowietrznej WN-110kV, odcinkowe skablowanie polegające na demontażu linii napowietrznych i istniejących stanowisk słupowych linii15 kV oraz 0,4 kV w pobliżu linii 110 kV, wymianie lub posadowieniu  stanowisk słupowych linii 15 kV oraz 0,4 kV z rozłącznikami i zejściami kablowymi, ułożeniu nowej linii kablowej 15 kV oraz 0,4 kV w zamian zdemontowanych odcinków linii napowietrznej, na terenie dz. nr: 

Powiat Koszaliński:

  • dz. nr: 616/1, 557/35, 559, 655, 654, 621/2, 623/3, 622/1, 561/2, 561/1, 565, 616, 598, 615/4, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 586/2, 614, 609, 603, 607/3, 599/1, 607/1, 606/2, 600/1, 601, 602, 12/1, 625, 627/6, obr. Żydowo, dz. nr: 641, 170, 642/1, 646, 645, 95/3, 136,135, 144, 145/1, 131, 122/3,122/5, 123/2, 126, 125, 124, 127, 128/1, obr. Gołogóra, gm. Polanów;
  • dz. nr: 57/2, 17/3, obr. Drzewiany, gm. Bobolice;

Powiat Szczecinecki:

  • dz. nr: 335/2, 6, 13, 4/67, 4/68, 4/66, 16, 4/64, 4/63, 4/15, 4/16, 4/17, 4/12, 4/22, 4/20, 4/21, 518, 4/3, 4/19, 5/7, 5/6, 5/8, 5/13, 5/14, 520, 2/20, 2/27, obr. Sępolno Wielkie, gm. Biały Bór, postępowanie prowadzone na wniosek: Spółki Energa – Operator S. A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez Panią Weronikę Lewicką, Gdańsk. 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a także, że na podstawie art. 73 § 1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Z uwagi na dużą ilość stron postępowania administracyjnego (ponad 20), stosownie do art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 977), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach tut. organu nastąpi wyłącznie w formie publicznego obwieszczenia. Wszystkie obwieszczenia zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, Urzędu Miejskiego w Białym Borze, Urzędu Miejskiego w Bobolicach  oraz udostępnione będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod adresem: www.bip.polanow.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z aktami sprawy ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, pokój Nr 10 (blok B).

Znak sprawy: GM.IV.6733.6.2023

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-11-09
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-11-10 14:48:52
data końcowa publikacji: 2023-11-24
ilość odsłon/pobrań: 128575
data wydruku: 2024-03-03 00:46:14
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie