Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii

GNR.IV.6220.15.2023.4

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 61 § 4, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) 

zawiadamiam Strony postępowania,

iż wnioskiem z dnia 23 listopada 2023 r. znak: GNR.IV.6220.15.2023.4 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, WST w Koszalinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarządu Zlewni w Koszalinie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dotyczy postępowania wszczętego na wniosek Spółki Mithra Bess A Sp. z o.o. ul. Kramarska 3/1 61 – 765 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja zespołu bateryjnych magazynów energii o mocy do 400 MW/8000 MWh wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i możliwością realizacji inwestycji w etapach zlokalizowanego na działce nr 408 w obrębie Żydowo, gmina Polanów, powiat koszaliński”.

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-11-24
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-11-24 12:45:42
data końcowa publikacji: 2023-12-08
ilość odsłon/pobrań: 127809
data wydruku: 2024-04-15 23:30:32
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie