Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 62/2023

GM.II.6730.62.2023

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź.zm) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 7  lutego 2024 r decyzji o warunkach zabudowy nr 62/2023, Znak: GM.II.6730.62.2023 dla inwestycji polegającej na: Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 4/42 w obrębie ewidencyjnym Rekowo , gmina Polanów. Na wniosek: Roksany Chmielewskiej zam. w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Dariusza Golec, zam. w Nacławiu

Jednocześnie informuję, że osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa, od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Polanowa w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Za termin doręczenia zawiadomienia uważa się termin 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią  w/w decyzji  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz udostępnione będzie z dniem 7 lutego 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod adresem: https://bip.polanow.pl 

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-02-07
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-02-07 14:30:40
data końcowa publikacji: 2024-02-21
ilość odsłon/pobrań: 71
data wydruku: 2024-04-15 23:31:47
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie