Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o przekazaniu uzupełnień do raportu ooś

GNR.IV.6220.4.2022.23 

Na podstawie: art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) 

zawiadamiam Strony postępowania,

o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie, uzupełnień do raportu ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach ewidencyjnych nr 2, 7, 4/1, 27 obręb Wielin, gmina Polanów”.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-02-27
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-02-27 14:03:19
data końcowa publikacji: 2024-03-12
ilość odsłon/pobrań: 78
data wydruku: 2024-05-20 09:00:26
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie