Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023. poz. 1094). oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572),

zawiadamiam Strony postępowania,

  • o podjęciu zawieszonego postępowania postanowieniem z dnia 11 września 2023 r. znak: GNR.IV.6220.8.2023.5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW oraz magazynów energii o mocy do 0,3 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Polanów 1”, na działce nr 47, położonej w obrębie ewidencyjnym Gołogóra, gm. Polanów w związku z przedłożeniem w dniu 31 maja 2024 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia;
  • o wystąpieniu z wnioskiem z dnia 04 czerwca 2024 r. znak: GNR.IV.6220.8.2023.8 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych Oddział w Koszalinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW oraz magazynów energii o mocy do 0,3 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Polanów 1”, na działce nr 47, położonej w obrębie ewidencyjnym Gołogóra, gm. Polanów.

 

Pouczenie
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów - Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 14, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 41 k.p.a, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. W myśl tego art. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie i publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Grzegorz Lipski

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-06-06
opublikował(a): Agnieszka Kaczka
data publikacji: 2024-06-06 10:26:28
data końcowa publikacji: 2024-06-20
aktualizacja: Agnieszka Kaczka - 2024-06-06 10:59:17
ilość odsłon/pobrań: 89
data wydruku: 2024-07-16 01:26:30
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie