Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW oraz magazynów energii o mocy do 0,3 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Polanów 1”, na działce nr 47, położonej w obrębie ewidencyjnym Gołogóra, gm. Polanów.
Na podstawie art. 33 i 79 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zwanej dalej ustawą ooś,

podaję do publicznej wiadomości informację

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW oraz magazynów energii o mocy do 0,3 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Polanów 1”, na działce nr 47, położonej w obrębie ewidencyjnym Gołogóra, gm. Polanów.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 12 czerwca 2023 r., inwestora Projekt Energia Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz.

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwości składania wniosków i uwag w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, w godzinach urzędowania w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 34 ww. kpa uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W myśl art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 35 ustawy ooś pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Polanowa, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Powiatowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie.


BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Grzegorz Lipski

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-06-06
opublikował(a): Agnieszka Kaczka
data publikacji: 2024-06-06 10:36:14
data końcowa publikacji: 2024-06-20
ilość odsłon/pobrań: 170
data wydruku: 2024-07-16 01:25:10
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie