Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania

GM.IV.6730.23.2024

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zawiadamiam, że na wniosek: osoby fizycznej, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „budowie dwóch garaży, na działce nr 23/21 w obrębie ewidencyjnym 0005 Polanów, m. Polanów”.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 §1, art. 73 §1 kpa stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do wniosku oraz zgłoszonych żądań. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Skorzystanie z powyższego prawa winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy urzędu, tj. od godz. 800 do 1500 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058 – sprawę prowadzi Lipska Joanna.

Z uwagi na dużą ilość stron postępowania administracyjnego (ponad 20), stosownie do art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach tut. organu nastąpi wyłącznie w formie publicznego obwieszczenia. Wszystkie obwieszczenia zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz udostępnione będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod adresem: www.bip.polanow.pl. Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2024-06-10
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2024-06-10 12:26:07
data końcowa publikacji: 2024-06-24
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2024-06-10 12:44:04
ilość odsłon/pobrań: 125
data wydruku: 2024-07-16 01:54:46
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie