Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

PODSTAWA PRAWNA

Art. 43-50 oraz art. 82 – 90 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2015 r.  poz. 782 ze zm.).


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek jednostki organizacyjnej o oddanie nieruchomości w trwały zarząd.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat tut. Urzędu pok. Nr 5.


WYSOKOŚĆ OPŁAT

  1. Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są sprawy załatwiane na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie podlegają opłacie skarbowej.
  2. Opłaty z tytułu sprawowania trwałego zarządu ustala na podstawie przepisów art. 82 – 90 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pokój nr 13, tel. 94 3480391.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki po wyczerpaniu procedury wynikającej z  Ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.).

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Polanowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Barbara Ryzińska
data wytworzenia: 2015-10-29
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-10-29 14:02:26
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2015-10-30 12:31:52
Krzysztof Szypulski - 2015-10-29 14:14:39
ilość odsłon/pobrań: 270165
data wydruku: 2024-04-18 02:19:01
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie