Plan Rozwoju Lokalnego oraz Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025

Szanowni Państwo,

W dniu 20 września 2016 roku Rada Miejska w Polanowie Uchwałą Nr XXIX/142/16 przyjęła Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025. Ten dokument strategiczny jest planem kierunków rozwoju Miasta i Gminy Polanów w perspektywie najbliższych 10 lat.

Obecnie rozpoczynamy proces konsultacji społecznych dokumentu operacyjnego dla strategii - Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2020. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o charakterze programowo-projektowym, przedstawiającym w syntetycznej formie działania służące osiągnięciu wyznaczonym w Strategii celom rozwoju społeczno-gospodarczego jakie będą realizowane w latach 2017-2020.

Propozycje i uwagi do dokumentu można składać w dniach 12-27 grudnia 2016r. poprzez wypełnienie i odesłanie wypełnionej ankiety - arkusza konsultacyjnego.

Arkusz konsultacyjny można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów lub wysłać e-mailem na adres: m.zak@polanow.eu, w terminie do dnia 27.12.2016r. Elektroniczna wersja projektu Planu Rozwoju Lokalnego dostępna jest na stronie www.polanow.pl, z papierową wersją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, pokój nr 18.

Zapraszam także wszystkich Państwa na otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, które odbędzie się w dniu 21.12.2016r, o godzinie 10.00 na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanowie.


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025 przyjęta.

W dniu 20 września 2016 roku Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025 została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/142/16 Rady Miejskiej w Polanowie.


Szanowni Państwo,

Informuję, że Gmina Polanów przystąpiła do pracy nad najważniejszym dokumentem strategicznym - Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2015-2025. Dokument ten jest planem kierunków rozwoju Gminy Polanów w perspektywie  najbliższych 10 lat i będzie określał wszystko to, co ważne dla naszej przyszłości: kierunki zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału  i warunków lokalnych, kierunki wzrostu gospodarczego i idące za nim możliwości poprawy poziomu życia mieszkańców  a także możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne dostępne dla Gminy Polanów, polanowskich przedsiębiorców czy organizacji pozarządowych. Strategia zawiera także punkt odniesienia – diagnozę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej i demograficznej gminy Polanów, opis problemów z jakimi borykamy się jako jednostki, rodziny i społeczność co stanowi punkt wyjścia do projektowania przyszłości gminy Polanów.

Mając świadomość wagi tego dokumentu dla przyszłości mieszkańców gorąco Państwa zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pracach nad ostatecznym kształtem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2015-2025 i włączenie się w twórczy proces tworzenia tego dokumentu. Proszę Państwa o wypowiedzenie się w kwestii pożądanych kierunków rozwoju i przedstawienie swojej opinii.

Wypełnioną ankietę można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów lub wysłać e-mailem na adres: m.zak@polanow.eu, w terminie do dnia 13.01.2016r. Elektroniczna wersja projektu Strategii dostępna jest na stronie www.polanow.pl, z papierową wersją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, pokój nr 18. Zapewniam, że Zespół pracujący nad Strategią dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić Państwa uwagi. Rubryki 1 i 2 są potrzebne są po to, aby w razie wątpliwości móc się z Państwem skontaktować w celu lepszego zrozumienia Państwa intencji.

Zapraszam także wszystkich Państwa na otwarte spotkanie dla mieszkańców, które odbędzie się w dniu 18.12.2015r, o godzinie 11.00 na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Monika Krasnosielska-Żak
data wytworzenia: 2015-12-11
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2015-12-11 13:03:26
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2022-01-25 10:13:08
Krzysztof Szypulski - 2016-12-12 14:27:39
Krzysztof Szypulski - 2016-10-05 08:29:30
ilość odsłon/pobrań: 412531
data wydruku: 2024-06-16 10:09:26
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie