Zadania Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Pracownicy Referatu (pokój nr 10):
Bogumił Badurak - Kierownik referatu, 
tel. 94 34 81 059, email: b.badurak@polanow.eu
Małgorzata Dworakowska - Inspektor ds. inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego
tel. 94 34 80 641, email: m.dworakowska@polanow.eu
Marek Felsztigier - Inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej
tel. 94 34 80 641, email: m.felsztigier@polanow.eu
Joanna Lipska - Podinspektor ds. planowania przestrzennego i inwestycji
tel. 94 34 81 058, email: j.lipska@polanow.eu

 

Zadania i kompetencje referatu

Inwestycje:

 1. Planowanie i realizacja gminnych inwestycji;
 2. Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów związanych z zamówieniami publicznymi  dotyczącymi dostaw, usług i robót budowlanych;
 3. Opiniowanie i uzgadnianie inwestycji zewnętrznych realizowanych na terenie gminy;
 4. Współpraca z projektantami;
 5. Nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi;
 6. Organizacja i odbiór inwestycji;

Planowanie przestrzenne:

 1. Decyzje o warunkach zabudowy;
 2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 3. Zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. Wydawanie postanowień o zgodności podziałów geodezyjnych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. Wypisy i wyrysy z planu/studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanów;
 6. Opracowywanie, uzgadnianie i upublicznianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 7. Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu;

Budownictwo i Gospodarka Komunalna:

 1. Remonty, utrzymanie i oznakowanie dróg gminnych;
 2. Numeracja porządkową nieruchomości;
 3. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania oświetlenia ulicznego;
 4. Gospodarowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi;
 5. Przydział, zamiana i eksmisja z lokali mieszkalnych oraz umorzenia zaległości czynszowych;
 6. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
 7. Opiniowanie zmian stawki czynszu regulowanego za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu/lokalu socjalnego;
 8. Utrzymanie cmentarzy komunalnych;

Inne:

 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP w urzędzie;
 2. Sporządzanie informacji statystycznych GUS dotyczących pracy referatu;

wytworzył(a):

Małgorzata Dworakowska

data wytworzenia:

2020-09-18

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2016-07-06 12:57:29

aktualizacja:

Krzysztof Szypulski - 2020-09-24 15:57:30
Krzysztof Szypulski - 2020-09-24 15:56:54
Krzysztof Szypulski - 2020-09-24 15:47:04

ilość odsłon:

726

adres URL wydruku:

data wydruku:

2021-05-16 22:46:51

© 2021 Urząd Miejski w Polanowie