Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzeniem nr 88/23 Burmistrza Polanowa z dnia 15 września 2023 roku powołany został nowy Zespół Interdyscyplinarny w Polanowie w osobach:

 1. Halina Serwecińska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie.
 2. Danuta Rodzik - pielęgniarka środowiskowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie.
 3. Justyna Kosek – członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie.
 4. Krzysztof Dusza kierownik Posterunku Policji w Polanowie.
 5. Aleksandra Kalinowska – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie.
 6. Marta Burżacka - prezes Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Feniks” w Polanowie.
 7. Jacek Maszkowski - ks. proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie.
 8. Łukasz Storch - kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Koszalinie.
 9. Adam Wrzosek – p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Polanowie.

Podczas spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 21.09.2023 roku podjęte zostały uchwały o wyborze przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Jednogłośnie wybrano na przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, Panią Justynę Kosek, a na zastępcę przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Panią Martę Burżacką.

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Polanów, zwanego dalej „Zespołem” jest:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U.        z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r.    Nr 209, poz. 1245).
 3. Uchwała nr LXIX/407/23 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 czerwca 2023 r.       w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanowie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz. 4145).
 4. Zarządzenie Nr 88/2023 Burmistrza Polanowa z dnia 15.09.2023
  w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Polanowie.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3–5, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno - pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji,o której mowa w art. 9c ust. 5a;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową:

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno -pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno – pomocowe.

Do zadań grup diagnostyczno – pomocowych należy w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2) realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

8) zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie ul. Wolności 7, telefon 94 3188385

Dyżur przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego - środa w godz. 15.00 – 16.00 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie, telefon 94 341 94 56

Czwartki godz. w godz. 15.00 – 16.00 Urząd Miejski w Polanowie, przyziemie pokój nr 04, telefon 94 318 83 31

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie, środa o godz. 15.00.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Justyna Kosek
data wytworzenia: 2018-09-25
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2018-09-25 14:18:58
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2023-09-29 14:21:38
Krzysztof Szypulski - 2023-02-10 14:38:51
Krzysztof Szypulski - 2023-02-10 14:37:48
Krzysztof Szypulski - 2021-02-19 10:27:18
Krzysztof Szypulski - 2021-02-19 10:09:54
Krzysztof Szypulski - 2018-09-26 08:32:58
Krzysztof Szypulski - 2018-09-25 15:10:45
Krzysztof Szypulski - 2018-09-25 15:08:48
ilość odsłon/pobrań: 384617
data wydruku: 2024-06-16 10:39:03
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie