Informacja dla osób uczestniczących w sesji Rady Miejskiej w Polanowie

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących  obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Polanowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Polanowie ul. Wolności 4, 76-010 Polanów. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 94 318 83 51.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@polanow.eu, za pomocą telefonu: +48 94 348 10 56.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • osoby i podmioty korzystające z internetu.
 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia kolejnej kadencji Rady Miejskiej w Polanowie
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 2. Uczestnictwo w posiedzenia Rady Miejskiej w Polanowie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na rejestrację w trakcie posiedzenia wizerunku i głosu i jest ono obowiązkowe na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym
 3. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Jerzy Hirowicz
data wytworzenia: 2018-11-16
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2018-11-19 08:20:15
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2018-11-19 08:21:00
ilość odsłon/pobrań: 268086
data wydruku: 2024-07-16 02:15:00
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie