Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawa prawna:

  1. art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca  2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. poz. 880).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków     
  2. załączniki:

II. OPŁATY:

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanowie – Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie  73 9317 1038 3900 0996 2000 0037
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku (zgodnie z art. 35 § 5 kpa - do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel.: 94 34 80 783 e-mail: a.michno@polanow.eu

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
nie przysługuje

VI. UWAGI:
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m2 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Załączniki

rozmiar pliku:

DOCX 15.25 KB

wytworzył(a):

Adriana Michno

data wytworzenia:

2019-01-09

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2019-01-09 08:32:37

ilość pobrań:

116

wytworzył(a):

Adriana Michno

data wytworzenia:

2019-01-09

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2019-01-09 08:31:56

ilość odsłon:

423

adres URL wydruku:

data wydruku:

2020-09-21 18:21:06

© 2020 Urząd Miejski w Polanowie