Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Podstawa prawna:

  1. art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca  2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. poz. 880).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków     
  2. załączniki:
  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
  • kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę

II. OPŁATY:

  • opłata skarbowa - 120 zł za przyjęcie zgłoszenia
    Zwolnione z opłaty przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową
  • opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanowie – Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie  73 9317 1038 3900 0996 2000 0037
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku (zgodnie z art. 35 § 5 kpa - do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel.: 94 34 80 783 e-mail: a.michno@polanow.eu

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
nie przysługuje

VI. UWAGI:
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m2 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Adriana Michno
data wytworzenia: 2019-01-09
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2019-01-09 08:31:56
data końcowa publikacji: bezterminowo
ilość odsłon/pobrań: 266247
data wydruku: 2024-04-19 18:37:49
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie