Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

Przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mogą ubiegać się o zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie organizowanych imprez, wypełniając w tym celu Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . W formularzu wniosku należy zaznaczyć wnioskowany rodzaj zezwolenia.
Możliwy jest jednoczesny wybór następujących rodzajów zezwoleń:

 1. Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
 2. Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 3. Powyżej 18% zawartości alkoholu.

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres do dwóch dni.


Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 4. Kserokopia aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem świadczącym o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do wglądu).
 5. Zgoda właściciela/administratora obiektu, w którym odbywa się impreza.
 6. Zgoda organizatora imprezy.
 7. Urzędnikt załatwiający sprawę nie powinien żądać okazania dokumentu, którego wydanie leży w kompetencji urzędu przyjmującego wniosek.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz wniosku dostępny jest  do wydrukowania w w dolnej części karty usługi lub w na miejscu w pok. nr 1 (Urząd Stanu Cywilnego – parter budynku A).
  Podanie nr telefonu we wniosku jest dobrowolne lecz ułatwia kontakt z wnioskodawcą.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.
poniedziałek, wtorek, środa – godz. 7:30 – 15:30
czwartek – godz. 7:30 – 16:00
piątek  – godz. 7:30 – 15:00
w pok. nr 1 – Urząd Stanu Cywilnego (parter budynku A).

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Opłaty

 1. Kwota opłaty w wysokości odpowiednio:
  1. 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz na piwo.
  2. 43,75 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
  3. 175,00 złotych - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  Opłatę skarbową można uiścić:
   Przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Polanowie nr 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037.
  Opłaty na konto można dokonać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Polanowie przy ul Dworcowej 3.
 3. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub przekazem pocztowym.
  Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanowie nr 73 9317 1038 3900 0996 2000 0037. Opłaty gotówką można dokonać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Sianowie przy ul. Morskiej 7.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub Decyzję o odmowie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 4. Wybór sposobu odbioru dokumentu kończącego sprawę jest uzależniony od momentu okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
  Przesłanie dokumentu kończącego sprawę pocztą, jest możliwe tylko wtedy, kiedy dokument tożsamości zostanie okazany przy składaniu wniosku lub w trakcie prowadzonego postępowania. W innym przypadku Wnioskodawca musi osobiście odebrać dokument kończący sprawę, z uwagi na konieczność okazania dokumentu tożsamości.
 5. Odbiór zezwolenia poprzez pocztę tradycyjną jest możliwy wówczas, gdy opłata za to zezwolenie została wniesiona przez jego wysłaniem.
 6. Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może nastąpić z następujących powodów:
  1. Występuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w danym miejscu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałą rady gminy (miasta) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy.

Uchwała nr V/43/2003  Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie  zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (Dz. Urz. Woj. Zach. 2003 r. Nr 37, poz. 576)
 


Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Osoba do kontaktu:
  Gabriela Mikołajczak – Inspektor ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie, pok. nr 1 (parter bloku A).
  tel.  94 3480355, fax 94 3188387
  e-mail: g.mikolajczak@polanow.eu

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021, poz. 1119 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021, poz. 1923 ze zm.)
   
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Gabriela Mikołajczak
data wytworzenia: 2020-01-27
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2020-01-27 10:21:35
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2022-05-18 13:09:01
Krzysztof Szypulski - 2020-01-27 10:35:53
Krzysztof Szypulski - 2020-01-27 10:25:58
ilość odsłon/pobrań: 265876
data wydruku: 2024-05-20 07:05:54
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie