Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Ogólny opis

 1. Przedsiębiorca za korzystanie z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych po pierwszym roku prowadzenia działalności w każdym następnym roku kalendarzowym ponosi stosowną opłatę. W związku z tym ma obowiązek informowania o wysokości dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych.
  Przedsiębiorca ma obowiązek w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty.
 2. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w terminie do 31 stycznia lub niedokonanie opłaty w określonej wysokości i w terminach do dnia 31 stycznia (pierwsza rata), 31 maja (druga rata) i 30 września (trzecia rata) każdego roku kalendarzowego powoduje wygaszenie zezwolenia.
  Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub z powodu niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wymagane dokumenty
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.


Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz wniosku dostępny jest do wydrukowania  lub na miejscu w pok. nr 1 (Urząd Stanu Cywilnego – parter bloku A).
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy:

   poniedziałek, wtorek, środa – godz. 7:30 – 15:30
   czwartek – godz. 7:30 – 16:30
   piątek  – godz. 7:30 – 15:00
   w pok. nr 1 – Urząd Stanu Cywilnego w Polanowie (parter bloku A).

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Opłaty

 1. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następnych latach (po pierwszym roku) prowadzenia działalności jest obliczana według wartości sprzedaży wykazanej przez przedsiębiorcę w składanym przez niego oświadczeniu.
  Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
  1. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
   Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 525 PLN.
  2. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
   Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 525 PLN.
  3. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
   Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2.100 PLN.
 2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem lub przekazem pocztowym.
  Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Polanowie nr 73 9317 1038 3900 0996 200 0037. Opłaty gotówką można dokonać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Polanowie przy ul. Dworcowej 3.

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
  Osoba do kontaktu:
  Gabriela Mikołajczak – Inspektor ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie, pok. nr 1 (parter bloku A).
  tel.  94 3480355, fax 94 3188387
  e-mail: g.mikolajczak@polanow.eu

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.


Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  2. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Informacje dodatkowe
Stosownie do art. 11 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4 1 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
 2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  • 525 PLN na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
  • 525 PLN sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
  • 2.100 PLN sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 3. Opłata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
 4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
  • 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
  • 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
  • 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wynosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 6. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
 7. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 9. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
 10. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 18 1 oraz 18 4 nie podlegają opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021, poz. 1923, ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  2021, poz. 1119 ze zm.).
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Gabriela Mikołajczak
data wytworzenia: 2020-01-27
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2020-01-27 10:33:29
data końcowa publikacji: bezterminowo
aktualizacja: Krzysztof Szypulski - 2022-05-19 13:23:35
ilość odsłon/pobrań: 265737
data wydruku: 2024-07-15 19:16:22
adres URL wydruku:
© 2024 Urząd Miejski w Polanowie