Burmistrz Polanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej oznaczonej Nr 89/19 o pow. 0,0971 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Polanowa

Wyżej wymieniona działka posiada urządzoną księgę wieczystą KW KO1K/00026807/9.

Przeznaczenie nieruchomości:

Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów stracił ważność.

Nieruchomość w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  i Gminy Polanów przeznaczona jest na cele: „grunt rolny, projektowane tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej - MN13, na części działki znajdują się obiekty archeologiczne zaliczane lub wnioskowane do zaliczenia do strefy ochrony WIII”. 

Studium nie stanowi aktu  prawa  miejscowego, lecz wiąże gminę przy sporządzaniu nowych  planów miejscowych.

Cena wywoławcza działki wynosi 43.000,00 złotych

Od ceny wylicytowanej w przetargu naliczona będzie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, którą nabywca działki winien wpłacić najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń ( pok. Nr 11) Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 4.300,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, co najmniej na cztery dni przed przetargiem, tj. do dnia 11.10.2021 r., przy czym wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na kupno działki Nr 89/19 obr. nr 4 miasta Polanowa”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium osoby wygrywającej przetarg  zalicza się na poczet nabycia działki. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który przetarg wygrał a także w razie odmowy podpisania protokołu z przetargu przez nabywcę, który został wyłoniony w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel. (094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz na stronie internetowej Gminy Polanów.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia jedynie ważnych powodów.

Wyniki postępowania

rozmiar pliku:

dokument DOCX 15.16 KB

wytworzył(a):

Grzegorz Lipski

data wytworzenia:

2021-10-22

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2021-10-22 14:31:43

ilość pobrań:

4

wytworzył(a):

Grzegorz Lipski

data wytworzenia:

2021-09-10

opublikował(a):

Krzysztof Szypulski

data publikacji:

2021-09-10 20:24:52

ilość odsłon:

94

adres URL wydruku:

data wydruku:

2021-10-23 01:29:17

© 2021 Urząd Miejski w Polanowie