Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

  • Link do ePUAP
  • Link do CEIDG
  • Link do Dziennika Ustaw
  • Link do Monitora Polskiego
  • Link do Gminnego portalu Mapowego
  • Link do Gminna Systemu Powiadamiania SMS
  • Link do informacji o planowanych ograniczeniach w dostawach energii elektrycznej

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

Burmistrz Polanowa informuje,
że Rada Miejska w Polanowie  w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na okres kadencji 2016 – 2019

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r.  poz. 133 z późn. zm).

 

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 5 maja  2015 r. Rada Miejska w Polanowie na kadencję 2016-2019 dokona wyboru następującej ilości ławników:

- do Sądu Okręgowego w Koszalinie – 2 osoby

 

Warunki, które winien spełniać kandydat:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w gminie Polanów  co najmniej od roku,

5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

6) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami  nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)  duchowni,

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

 

Zgłaszanie kandydatów:

Kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie   zgłaszają Radzie Miejskiej w Polanowie w terminie do 30 czerwca 2015r.:

  • prezesi sądów,
  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych (w zgłoszeniu należy podać nazwę i numer rejestru, w którym zostały zarejestrowane),
  • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Polanów.

 

Do zgłoszenia kandydata dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. nr 121 poz.693).

 

Karta zgłoszenia dostępna jest:
1) w pok. Nr 5 i 9 Urzędu Miejskiego w Polanowie   (budynek A, I piętro),
2)  na stronie internetowej www.polanow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.polanow.pl
3)  na stronie internetowej www.ms.gov.pl ( zakładka - ministerstwo/sądy powszechne)

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego,
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Dokumenty ww. powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2015r.

Kandydat na ławnika obowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić zgodę na kandydowanie w odpowiedniej rubryce karty.

 

O kandydatach na ławników Rada Miejska w Polanowie  zasięgnie informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Szczecinie.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają w/w wymogów lub które wpłynęły do Rady Miejskiej w Polanowie po upływie terminu, pozostawia się bez biegu.

 

Rada Miejska w Polanowie dokona wyboru ławników najpóźniej w miesiącu październiku 2015r.

 

Zgłoszenia kandydatów adresowane do Rady Miejskiej w Polanowie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie (pok. Nr  5) , ul. Wolności 4 w zamkniętej kopercie, na której umieszcza się dopisek: „Zgłoszenie kandydata na ławnika”.                                        

                                                                                                              /-/ Burmistrz Polanowa

                                                                                                                  Grzegorz Lipski

Załączniki

rozmiar pliku:

PDF 118.55 KB

rozmiar pliku:

DOC 26.50 KB

rozmiar pliku:

DOC 44.00 KB

rozmiar pliku:

DOC 80.94 KB

metadane dokumentu metadane  drukuj wersja do druku
do góry strony