Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o terminach polowań zbiorowych - Koło Łowieckie BIELIK

GNR.I.6150.14.2022

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.),

zawiadamiam

że na terenie obwodu łowieckiego nr 39 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „Bielik” Sławno, Karw 2, 76-142 Malechowo w terminach:

  • 03.12.2022 r., godz. 7:45 – 15:00;
  • 10.12.2022 r., godz. 7:45 – 15:00;

Ponadto informuję, iż właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu, w przypadku gdyby takiego nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionych przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. 

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-11-24
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-11-24 15:25:25
data końcowa publikacji: 2022-12-10
ilość odsłon/pobrań: 15