Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa

PA.IV.6220.12.2019.11

Dotyczy: przedsięwzięcia pn. „Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury technicznej powiązanej z farmą fotowoltaiczną o mocy do 4,0 MW na działce nr 122/5 obręb Gołogóra, gm. Polanów”

Na podstawie art. 33 i 79 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwanej dalej ustawą ooś,

podaję do publicznej wiadomości informację

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz infrastruktury technicznej powiązanej z farmą fotowoltaiczną o mocy do 4,0 MW na działce nr 122/5 obręb Gołogóra, gm. Polanów”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 12 grudnia 2019 r.,  Pani Haliny Ryl Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Halina Ryl, ul. Orzechowa 17, 75-637 Koszalin.

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz możliwości składania wniosków i uwag w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, w godzinach urzędowania w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 34 ww. kpa uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W myśl art. 29 ustawy ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, zgodnie z art. 35 ustawy ooś pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Polanowa, natomiast organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Powiatowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-07-14
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-07-21 07:49:01
data końcowa publikacji: 2022-08-04
ilość odsłon/pobrań: 48