Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu

GNR.I.6220.1.2022.6

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Polanowa
o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu

Na podstawie: art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373). oraz art. 61 § 4, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa nowej części zakładu Maced Sp. z o.o., na terenie działki Nr 5 oraz części działek Nr 4/21 i 4/2, obręb Polanów 7, Polanów, ul. Bobolicka”, Burmistrz Polanowa pismem z dnia 21 kwietnia 2022 r. znak: GNR.I.6220.1.2022.6, wezwał inwestora, spółkę MACED Sp. z o.o., ul. Bobolicka 18, 76-010 Polanów, do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, iż z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, WST w Koszalinie, nie jest możliwe wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w ustawowym terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś.

Wobec powyższego, działając na podstawi art. 36 § 1, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 13 czerwca 2022 r.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-04-21
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-04-22 12:11:43
data końcowa publikacji: 2022-05-06
ilość odsłon/pobrań: 41