Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu

GNR.IV.6220.3.2022.5

Na podstawie: art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). oraz art. 61 § 4, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 109/2, 111/3 w obrębie Jacinki, gmina Polanów”, Burmistrz Polanowa pismem z dnia 12 września 2022 r. znak: GNR.IV.6220.3.2022.5, wezwał inwestora, spółkę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, iż z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, WST w Koszalinie, nie jest możliwe wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w ustawowym terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś.
Wobec powyższego, działając na podstawi art. 36 § 1, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 04 listopada 2022 r.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-09-12
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-09-15 13:44:05
data końcowa publikacji: 2022-09-29
ilość odsłon/pobrań: 136370