Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień do raportu ooś

GNR.I.6220.2.2022.18

Na podstawie: art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). oraz art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) 

zawiadamiam,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Gostkowo I”, Burmistrz Polanowa pismem z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: GNR.I.6220.2.2022.17, wezwał inwestora, spółkę PV Ostrowąsy Sp. z o.o., ul. Piotrowska 148/150, 90-063 Łódź, do złożenia wyjaśnień do raportu ooś.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-01-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-01-25 14:36:14
data końcowa publikacji: 2023-02-08
ilość odsłon/pobrań: 68