Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wezwaniu pełnomocnika do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz o wyznaczeniu nowego terminu

GNR.IV.6220.11.2023.4

Na podstawie: art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) 

zawiadamiam,

że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 10000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii”, dz. nr 661/2 obręb Żydowo, Burmistrz Polanowa pismem z dnia 14 listopada 2023 r. znak: GNR.IV.6220.11.2023.4, wezwał pełnomocnika tj. Jerzy Topolski, ul. Juliana Tuwima 17, 16-001 Kleosin do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-11-14
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-11-15 10:25:18
data końcowa publikacji: 2023-11-29
ilość odsłon/pobrań: 1056