Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do:

  • art. 53 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Budowie gazociągu średniego ciśnienia z m. Bobolice – Drzewiany – Żydowo – Polanów na działkach nr: 47,48, obr. Chociwle, gm. Bobolice, 13, 14/4, 40/4, 40/5,50/9, 50/12, 50/13,50/14, 50/15, 50/16, 54, 74/2, 92/3, 92/5, 100, 101, 102/1, 183/5, 183/6, 184/1, 184/2, 185, 186, 187/1, 188/1, 189/3, 190, 223, 224, 230/3, 231/6,  231/8, 231/10, 232/5, 281, 284, 285, 289, 486, 642/2, 643/1, 643/2, 644/2, 709, 721, obr. Drzewiany, gm. Bobolice - Obszar Wiejski, Dz.: 401/2, 403/2, obr.             Trzebień, gm. Bobolice - Obszar Wiejski, Dz.: 12/3, 12/4, obr. Polanów 5, gm. Polanów – Miasto, Dz.: 38, obr. Polanów 6, gm. Polanów – Miasto, Dz.: 1/1, 2/1, 25, obr. Polanów 7, gm. Polanów – Miasto, 325, obr. Chocimino, gm. Polanów - Obszar Wiejski, 170,  633/1, 641, 642/1, obr. Gołogóra, gm. Polanów - Obszar Wiejski, dz. 81, 82, 103, 104, 566, obr. Wietrzno, gm. Polanów - Obszar Wiejski, dz. 12/1, 13/2, 13/3, 48, 269/1, 356/1, 451/1, 456/21, 456/30, 509, 550, 552/1, 552/14, 552/15, 552/16, 553, 557/37, 568/4, 568/5, 568/6, 601, 602, 603, 604, 605/1, 605, 606, 606/2, 606/5, 606/8, 606/9, 607/6, 608/1, 614/1, 615, 616, 617, 621/2, 625, 627/5, 627/6, 628, 630, 631/1, 632/5, 632/6, 633/5, 633, 635, 636, 644/5 i 645/1obr. Żydowo, gm. Polanów - Obszar Wiejski”.

Postępowanie prowadzone na wniosek: : Polskiej Spółki Gazownictwa, ul. Połczyńska 55, 75-808 Koszalin, dane pełnomocnika: Pan Marcina Chrzan, zam. Rzepnica.

W toku postępowania zostanie przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, w wyniku, której przygotowany zostanie projekt stosownej decyzji. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wydawana po uzgodnieniu projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją ww. sprawy zapoznać się można od godz. 8:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058.

 

Znak sprawy: GM.IV.6733.5.2022

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Andrzej Kulesza
data wytworzenia: 2022-09-16
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-09-16 14:26:29
data końcowa publikacji: 2022-10-01
ilość odsłon/pobrań: 66