Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do:

  • art. 53 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla zasilania budynków rekreacji indywidualnej na dz. nr 13, 4/8, 4/9, 4/5, 4/6 obręb ewid. Cetuń gmina Polanów”.

Postępowanie prowadzone na wniosek: Energa-Operator S.A. ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, reprezentowana przez; Pana Adama Wierzbowskiego, zam. Szczecin,

W toku postępowania zostanie przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, w wyniku, której przygotowany zostanie projekt stosownej decyzji. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wydawana po uzgodnieniu projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją ww. sprawy zapoznać się można od godz. 8:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058.

 Znak sprawy: GM.IV.6733.6.2022

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Andrzej Kulesza
data wytworzenia: 2022-09-19
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-09-19 14:57:40
data końcowa publikacji: 2022-10-04
ilość odsłon/pobrań: 60