Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GNR.I.6220.6.2022.12

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), dalej: k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,

zawiadamiam

o wydaniu decyzji znak: GNR.I.6220.6.2022.11 z dnia 18 stycznia 2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Zalesienie gruntu rolnego na działce ewidencyjnej 535 i 549, obręb Żydowo.

W związku z powyższym, informuję, iż  z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, w godzinach urzędowania, po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 94 34 80 783. 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Polanowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-01-18
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-01-25 14:32:27
data końcowa publikacji: 2023-02-08
ilość odsłon/pobrań: 50