Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do:

  • art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
  • art. 49§ 1 i 2 oraz §49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam

że w dniu 20 listopada 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie sieci kablowej 0,4kV  wraz z szafkami kablowymi na dz. nr: 4/29, 4/64 i 4/67, obr. Rekowo, gm. Polanów, postępowanie prowadzone na wniosek: Energa Operator S.A., Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, reprezentowana przez Pana Andrzeja Łukaszewicza. 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), a także, że na podstawie art. 73 § 1 kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Z uwagi na dużą ilość stron postępowania administracyjnego (ponad 20), stosownie do art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 977), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach tut. organu nastąpi wyłącznie w formie publicznego obwieszczenia. Wszystkie obwieszczenia zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz udostępnione będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod adresem: www.bip.polanow.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z aktami sprawy ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, pokój Nr 10 (blok B).

Znak sprawy: GM.IV.6733.13.2023

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-11-20
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-11-20 14:25:41
data końcowa publikacji: 2023-12-05
ilość odsłon/pobrań: 1031