Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego

GNR.I.6220.19.2021.9

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Polanowa
w sprawie zakończenia postępowania dowodowego

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373). oraz art. 49 § 1 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zalesienie gruntu rolnego na działkach ewidencyjnych 10/1, 13/1, 16 i 110, obręb Nowy Żelibórz”, prowadzonego na wniosek z dnia 14 grudnia 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Polanów, ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów.

Ponadto Informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia z dnia 24 marca 2022 r. znak WST-K.4220.101.2022.AW, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23 marca 2022 r. znak SZ.ZZŚ.2.4360.71.2022.DL. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie wyraził opinii co do potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w ustawowym terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-04-15
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-04-22 12:05:21
data końcowa publikacji: 2022-05-06
ilość odsłon/pobrań: 44