Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania dowodowego

GNR.I.6220.10.2022.11

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). oraz art. 49 § 1 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) 

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Żydowo II” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Żydowo, gmina Polanów”, na dz. nr 24 obr. Żydowo, prowadzonego na wniosek z dnia 05 lipca 2022 r. Spółki EPLANT 64 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków.

Ponadto Informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 07 listopada 2022 r. znak WST-K.4220.435.2022.AL.3, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02 sierpnia 2022 r. znak SZ.ZZŚ.2.4360.213.2022.IW.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie wyraził opinii co do potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w ustawowym terminie, co zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-11-22
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-11-24 12:20:52
data końcowa publikacji: 2022-12-08
ilość odsłon/pobrań: 18