Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania oraz o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

  • art. 53 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503),
  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam

że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydano następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV t.j. budowy linii kablowych 0,4kV oraz budowa kablowych rozdzielnic szafowych 0,4kV na terenie dz. nr: 49/7, 49/8, 48, 11/60 i 11/66, obr. 0002, m. Polanów”, Energa - Operator S. A., z siedzibą w Gdańsku, odział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, reprezentowanej przez Pana Adama Wierzbowskiego,

W trakcie postępowania wpłynęły następujące postanowienia, pisma uzgadniające projekt decyzji:

  • pismo: Starosty Koszalińskiego, znak: OŚ.6123.800.2022.MK z dnia 08.11.2022,

Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z w/w. wnioskiem w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją ww. sprawy zapoznać się można od godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058.

Znak sprawy: GM.IV.6733.7.2021

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-11-17
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-11-17 15:50:54
data końcowa publikacji: 2022-12-02
ilość odsłon/pobrań: 36