Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

OBWIESZCZENIA W SPRAWIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 48/2023
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do gminnego systemu powiadamiania

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Znak sprawy: GM.II.6730.48.2023

Na podstawie:

  • art. 53 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r. poz. 977),
  • art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

zawiadamiam, że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny, w na działce nr 60, obr. 0004, Polanów”, postępowanie prowadzone na wniosek: Pana Adriana Wrony, ul. Krańcowa 94, 75-236 Koszalin 

W trakcie postępowania wpłynęły następujące postanowienia uzgadniające projekt decyzji:

  1. postanowienie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie, znak: ZZDW-3.4054.356.2023.OW, z dnia 03.11.2023 r.
  2. postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZArch.K.5151.22.2023.WB z dnia 07 listopada 2023 r.

Z uwagi na dużą ilość stron postępowania administracyjnego (ponad 20), stosownie do art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 977), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach tut. organu nastąpi wyłącznie w formie publicznego obwieszczenia. Wszystkie obwieszczenia zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie  oraz udostępnione będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod adresem: https://bip.polanow.pl.

Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z w/w. wnioskiem w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Z dokumentacją ww. sprawy zapoznać się można od godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku) w pokoju nr 10 - Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, tel. (0-94) 3481058.

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2023-11-17
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-11-17 10:24:14
data końcowa publikacji: 2023-12-04
aktualizacja:
Krzysztof Szypulski - 2023-11-17 11:23:58
ilość odsłon/pobrań: 1061