Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PRZEDSIĘWZIĘCIA Obwieszczenie Burmistrza Polanowa o udziale społeczeństwa
Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GNR.I.6220.3.2021.15

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247). oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

zawiadamiam Strony postępowania,

  • o podjęciu zawieszonego postępowania postanowieniem z dnia 20 lipca 2022 r. znak: GNR.I.6220.3.2021.13 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 70 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w województwie zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim, gminie Polanów, obrębie ewidencyjnym Żydowo, działki nr 176/4, 177/6, 178/2, 198/6, 207/1, 207/3”, w związku z przedłożeniem w dniu 01 lipca 2022 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia;
  • o wystąpieniu z wnioskiem z dnia 20 lipca 2022 r. znak: GNR.I.6220.3.2021.14 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych Oddział w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 70 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w województwie zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim, gminie Polanów, obrębie ewidencyjnym Żydowo, działki nr 176/4, 177/6, 178/2, 198/6, 207/1, 207/3”.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-07-20
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-07-22 14:54:01
data końcowa publikacji: 2022-08-05
ilość odsłon/pobrań: 58