Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GNR.IV.6220.8.2023.6

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775),

zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego

prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW oraz magazynów energii o mocy do 0,3 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Polanów 1”,

  1. o wydanym postanowieniu w dniu 11 września 2023 r. znak: GNR.IV.6220.8.2023.4, o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa w terminie 7 dni od  jego otrzymania;
  2. o wydanym postanowieniu w dniu 11 września 2023 r. znak: GNR.IV.6220.8.2023.5, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, do czasu opracowania raportu w zakresie wynikającym z zapisów art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094). Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Andrzej Kulesza
data wytworzenia: 2023-09-11
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-09-13 11:28:20
data końcowa publikacji: 2023-09-26
ilość odsłon/pobrań: 1152