Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GNR.IV.6220.6.2023.6

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094). oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775),

zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego

prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Elektrownia fotowoltaiczna Żydowo 7MW”, na działkach nr 605, 606/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Żydowo, gm. Polanów”

  1. o wydanym postanowieniu w dniu 20 września 2023 r. znak: GNR.IV.6220.6.2023.4, o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa w terminie 7 dni od  jego otrzymania;
  2. o wydanym postanowieniu w dniu 21 września 2023 r. znak: GNR.IV.6220.6.2023.5, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, do czasu opracowania raportu w zakresie wynikającym z zapisów art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094). Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Andrzej Kulesza
data wytworzenia: 2023-09-22
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2023-09-22 10:11:38
data końcowa publikacji: 2023-10-06
ilość odsłon/pobrań: 1093