Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Link do portalu ePUAP Link do transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej w Polanowie Link do dzienników ustaw Link do monitorów polskich Link do systemu informacji przestrzennej Link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Link do przydatnych informacji z okolicy

Urząd Miejski w Polanowie

tel: +48 94 3188351

e-mail: um@polanow.eu

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

woj. zachodniopomorskie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

GNR.I.6220.20.2021.10

Obwieszczenie
Burmistrza Polanowa
w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373). oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

zawiadamiam Strony postępowania administracyjnego

prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii – farma ogniw fotowoltaicznych o mocy znamionowej (zainstalowanej) do 3 MW wraz z budową stacji transformatorowej z przyłączeniem do lokalnej linii SN lub GPZ”,

  1. o wydanym postanowieniu w dniu 19 kwietnia 2022 r. znak: GNR.I.6220.20.2021.8, o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Polanowa w terminie 7 dni od  jego otrzymania;
  2. o wydanym postanowieniu w dniu 19 kwietnia 2022 r. znak: GNR.I.6220.20.2021.9, o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, do czasu opracowania raportu w zakresie wynikającym z zapisów art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373). Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-04-19
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-04-22 12:09:27
data końcowa publikacji: 2022-05-06
ilość odsłon/pobrań: 38