Herb Polanowa

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Polanowie

Obwieszczenie Burmistrza Polanowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

GNR.I.6220.8.2022.1

Na podstawie: art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). oraz art. 61 § 4, art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam,

że w dniu 06 czerwca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 140, położonej w obrębie ewidencyjnym Krytno, gm. Polanów.

Postępowanie wszczęto na wniosek:
Spółki AJM-ECO Sp. z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, WST w Koszalinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarządu Zlewni w Koszalinie o wydanie opinii
w sprawie stwierdzenia ewentualnego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 ust.1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Metryczka publikacji
wytworzył(a): Grzegorz Lipski
data wytworzenia: 2022-06-13
opublikował(a): Krzysztof Szypulski
data publikacji: 2022-06-15 13:15:43
data końcowa publikacji: 2022-06-29
ilość odsłon/pobrań: 47